Περιήγηση: Γυναίκα

Επικαιρότητα
Βία κατά των γυναικών: «Φαρμάκι» αντί για … φάρμακο η νομοθεσία, οι κατευθύνσεις και η πολιτική της ΕΕ

Από μεγά­λα λόγια για τις νομο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες που σκο­πεύ­ει να δρο­μο­λο­γή­σει, υπο­κρι­τι­κό ενδια­φέ­ρον για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών, αλλά και…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για τη δημοσιοποίηση Φωτο γυναικών στο διαδίκτυο: Βιασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας — Άμεση διερεύνηση & τιμωρία των δραστών

Άμε­ση διε­ρεύ­νη­ση και τιμω­ρία των δρα­στών απαι­τεί το ΚΚΕ για τη δημο­σιο­ποί­η­ση φωτο­γρα­φιών στο δια­δί­κτυο, τονί­ζο­ντας ότι είναι μια αποτρόπαια…