Περιήγηση: γυναικοκτονίες

Κοινωνία
Συγκέντρωση για τις γυναικοκτονίες μπροστά στη Βουλή

Δεκά­δες γυναί­κες και άνδρες αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα της «Πρω­το­βου­λί­ας κατά των Γυναι­κο­κτο­νιών» που απαρ­τί­ζε­ται από 18 γυναι­κεί­ες και φεμι­νι­στι­κές συλλογικότητες…

Κοινωνία
Σεξιστικό παραλήρημα του Μητροπολίτη Κοζάνης: Οι γυναίκες να κρατούν το στόμα τους κλειστό

Σε σκο­τα­δι­στι­κό, σεξι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη από άμβω­νος ο Μητρο­πο­λί­της Σερ­βί­ων και Κοζά­νης Παύ­λος, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τις μεσαιω­νι­κές αντι­λή­ψεις που επι­κρα­τούν στην…