Περιήγηση: Γ.Α.Κ Ν. Ημαθίας

Τεκμήρια
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΤΟΧΗΣ: «Υπάλληλοι εξεδηλώθησαν υπέρ της επικρατήσεως του κομμουνισμού κατά τον διεξαγόμενον Γερμανορωσσικόν πόλεμον»

Επι­μέ­λεια: Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πρό­κει­ται για ένα σπά­νιο ντο­κου­μέ­ντο που βρί­σκε­ται στα Γ.Α.Κ Ν. Ημα­θί­ας και αφο­ρά «εμπι­στευ­τι­κή εγκύ­κλιο» του…