Περιήγηση: Γ.Χ. Χουρμουζιάδης

Φωτογραφία
Τάκης Τλούπας: «Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έβλεπα πράγματα που δεν έβλεπαν οι άλλοι…»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // «Η φωτο­γρα­φία αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται. Η ίδια η φωτο­γρα­φία ορί­ζει την τέχνη της. Εγώ ανα­ζη­τώ εκεί­νο που υπάρ­χει μέσα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Γ. Φαρσακίδη: «μια επαίσχυντη συμφωνία και το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη»

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο παλαί­μα­χος κομ­μου­νι­στής (εικα­στι­κός και συγ­γρα­φέ­ας) Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης ήταν ένας από τους δύο πρω­τα­γω­νι­στές  των γεγονότων…

Σαν Σήμερα
Χαρταετοί!

«Και μόνο τότε αρχί­σα­με να ανα­γνω­ρί­ζου­με το συμ­βο­λι­σμό των χαρ­τα­ε­τών μας. Τότε που κατα­λά­βα­με πως το όνει­ρο μια άλλης ζωής,…