Περιήγηση: Δάνεο

Σκίτσα
Σουηδία:“Γεια σας φοιτητές! Μηδέν δάνειο; Βγες ραντεβού με έναν Sugar Daddy”

    Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Περί…αναπτυγμένου καπι­τα­λι­σμού Σου­η­δί­ας. Την Δευ­τέ­ρα ξεκι­νούν οι φοι­τη­τές το χει­με­ρι­νό εξά­μη­νο. Το.… ανα­πτυγ­μέ­νο Σου­η­δι­κό σύστη­μα χορη­γεί φοιτητικά…