Περιήγηση: Δάσκαλοι

Παιδεία
Αίτημα της ΟΛΜΕ προς τον ΕΟΔΥ για διενέργεια δωρεάν τεστ COVID-19 για τους εκπαιδευτικούς

Το αίτη­μα για πραγ­μα­το­ποί­η­ση δωρε­άν μαζι­κών επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων τεστ στο σύνο­λο των εκπαι­δευ­τι­κών όλης της επι­κρά­τειας γνω­στο­ποί­η­σε με επι­στο­λή που έστει­λε προς…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών: «Εργάτη κάνε υπόθεση δική σου, το μέλλον και τη μόρφωση που θα ‘χει το παιδί σου» (ΦΩΤΟ)

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το συλ­λα­λη­τή­ριο των εκπαι­δευ­τι­κών στο κέντρο της Αθή­νας, έξω από τη Βου­λή, στο οποίο συμ­με­τεί­χαν μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί, γονείς, φοι­τη­τές, ενάντια…

Παιδεία
Εβδομάδα κινητοποιήσεων για τους εκπαιδευτικούς ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Συνε­χί­ζουν από αύριο, Τρί­τη, τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους οι εκπαι­δευ­τι­κές ομο­σπον­δί­ες, αντι­δρώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο στις ρυθ­μί­σεις που φέρ­νει το…

Παιδεία
Πρωτοφανής σε μέγεθος εξαπάτηση και κοροϊδία μαθητών και εκπαιδευτικών!!!

«Ποιον κοροϊ­δεύ­ουν;», ανα­ρω­τιέ­ται η Πανελ­λα­δι­κή Γραμ­μα­τεία Εκπαι­δευ­τι­κών του ΠΑΜΕ, με αφορ­μή τις νέες εγκυ­κλί­ους που στάλ­θη­καν από το υπουρ­γείο στις Διευθύνσεις…

Παιδεία
Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για τις προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση — Υποβολή δικαιολογητικών και προθεσμίες

Αρχί­ζει η δια­δι­κα­σία με την οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι 5.250 μόνι­μοι διο­ρι­σμοί δασκά­λων και καθη­γη­τών στη Γενι­κή Εκπαί­δευ­ση, που θα…

Επικαιρότητα
Από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άνοι­ξε από σήμε­ρα η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία μπο­ρούν οι ενδια­φε­ρό­με­νοι εκπαι­δευ­τι­κοί για πρό­σλη­ψη ως ανα­πλη­ρω­τές ή…

Παιδεία
Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδικάτων FISE: Με λύσσα κατά των εκπαιδευτικών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

 Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //   Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Συν­δι­κά­των Εκπαι­δευ­τι­κών FISE, μέλος της  WFTU, κατα­δι­κά­ζει την λυσ­σα­σμέ­νη επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας με τη χρήση…