Περιήγηση: Δέσπω Διαμαντίδου

Κινηματογράφος
Δέσπω Διαμαντίδου, σπουδαία ηθοποιός και αρχόντισσα

Δέσπω Δια­μα­ντί­δου, μια σπά­νιου είδους «αρχό­ντισ­σα», με ξεχω­ρι­στή και αξια­γά­πη­τη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Σπου­δαία ηθο­ποιός, εξαι­ρε­τι­κά καλ­λιερ­γη­μέ­νη, φύσει ευγε­νι­κή, αξιο­σέ­βα­στη, γλυ­κύ­τα­τη Δέσπω…