Περιήγηση: Δήμαρχος Ιάσμου

Επικαιρότητα
Ροδόπη: Ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν απέλυσε εργαζόμενους ως… «γκιουλενιστές»!

Ο δήμαρ­χος Ιάσμου Ροδό­πης, Οντέρ Μου­μίν, απέ­λυ­σε εργα­ζό­με­νους επει­δή «υπάρ­χουν ενδεί­ξεις συμ­με­το­χής τους στην τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση FETO», δηλα­δή στο κίνη­μα των γκιου­λε­νι­στών. Συγκεκριμένα,…