Περιήγηση: Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης

Διεθνή
Τουρκία: Φυλάκιση και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επιβλήθηκε στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Ε. Ιμάμογλου

Τουρ­κι­κό δικα­στή­ριο κατα­δί­κα­σε σήμε­ρα τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου, έναν δημο­φι­λή πολι­τι­κό αντί­πα­λο του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,…

Διεθνή
Τουρκία: Στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης ζήτησε ο εισαγγελέας

Τούρ­κος εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε σήμε­ρα από δικα­στή­ριο να κατα­δι­κά­σει για προ­σβο­λή δημό­σιων αξιω­μα­τού­χων τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου και να…