Περιήγηση: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ανακοινώσεις
Καταγγελία του ΚΚΕ κατά του δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης για το Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητής

Ως “απα­ρα­δε­κτη” καταγ­γέ­λει η τομε­α­κή επι­τρο­πή και το τομε­α­κο συμ­βού­λιο Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ τη στά­ση του δημάρ­χου του Αμπελοκήπων-…