Περιήγηση: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Απαιτεί από τη διοίκηση του δήμου να μη δεχθεί τη χορηγία της «Μαλαματίνα»

Να μη δεχθεί τη χορη­γία της διοί­κη­σης της «Μαλα­μα­τί­να» στα πλαί­σια των εορ­τα­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων της Απο­κριάς, απαι­τεί από τη δημοτική…

Ανακοινώσεις
Καταγγελία του ΚΚΕ κατά του δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης για το Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητής

Ως “απα­ρα­δε­κτη” καταγ­γέ­λει η τομε­α­κή επι­τρο­πή και το τομε­α­κο συμ­βού­λιο Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ τη στά­ση του δημάρ­χου του Αμπελοκήπων-…