Περιήγηση: Δήμος Δέλτα

Συνεντεύξεις
Δήμος Δέλτα: Κυρία Χατζηκυριάκου, τι θα κάνετε για να προστατέψετε το Εθνικό Πάρκο;

Ερώ­τη­ση: Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρ­χος; Χατζη­κυ­ριά­κου Λίνα «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Δέλ­τα»: Άμε­σα η οικο­νο­μι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊκών…