Περιήγηση: Δήμος Δέλτα

Επικαιρότητα
Δήμος Δέλτα: Παραχώρησε αίθουσα για εκδήλωση στο φασιστικό μόρφωμα του Κασιδιάρη!

Ως πρό­κλη­ση στις δημο­κρα­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες και παρα­δό­σεις του λαού της Χαλά­στρας χαρα­κτη­ρί­ζει την προ­α­ναγ­γελ­θεί­σα εκδή­λω­ση του μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη στην περιοχή,…

Συνεντεύξεις
Δήμος Δέλτα: Κυρία Χατζηκυριάκου, τι θα κάνετε για να προστατέψετε το Εθνικό Πάρκο;

Ερώ­τη­ση: Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρ­χος; Χατζη­κυ­ριά­κου Λίνα «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Δέλ­τα»: Άμε­σα η οικο­νο­μι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊκών…