Περιήγηση: Δήμος Ιωαννιτών

Επικαιρότητα
Αήθης επίθεση του Δημάρχου Ιωαννίνων προς την επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τον δήμαρ­χο Ιωαν­νί­νων που «στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου απευ­θύν­θη­κε με τον πιο σκαιό τρό­πο στην επι­κε­φα­λής της “Λαϊ­κής…