Περιήγηση: Δήμος Νεάπολης-Συκεών

Επικαιρότητα
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: «Κοροϊδεύει» τους εργαζόμενους των ΚΔΑΠ η διοίκηση του δήμου

Για «εντε­λώς κυνι­κό και απα­ρά­δε­κτο τρό­πο» αντι­με­τώ­πι­σης των δίκαιων αιτη­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων στα ΚΔΑΠ από τη διοί­κη­ση του δήμου κάνει…

Πολιτική
Νεάπολη-Συκιές: «Θεωρία των δύο άκρων» και κατάπτυστοι συμψηφισμοί από τη διοίκηση του Δήμου

Στην κατά­πτυ­στη «θεω­ρία των δύο άκρων» και σε απα­ρά­δε­κτους συμ­ψη­φι­σμούς θύτη και θύμα­τος κατέ­φυ­γε η διοί­κη­ση του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών, με…

Κοινωνία
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Καταργούν και συγχωνεύουν σχολεία εν μέσω πανδημίας!

Την πολι­τι­κή της διοί­κη­σης του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών, που εν μέσω όξυν­σης της παν­δη­μί­ας επι­χει­ρεί να καταρ­γή­σει και συγ­χω­νεύ­σει σχο­λι­κές μονάδες…

Ανακοινώσεις
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Να γίνουν τώρα προσλήψεις μόνιμων καθαριστών/ριών για τα σχολεία, ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Σε ανα­κοί­νω­ση της, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών στην Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­φέ­ρει: Στο δήμο μας λει­τουρ­γούν 85 σχο­λι­κές μονά­δες, όπου…

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών: Αρνήθηκαν να καταδικάσουν την καύση απορριμμάτων από το «ΤΙΤΑΝ»!

Στη χθε­σι­νή (15/4/20) συνε­δρί­α­ση – με τηλε­διά­σκε­ψη – του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ζήτη­σε να κατα­δι­κα­στεί η προ­ω­θού­με­νη καύση…

Ανακοινώσεις
Νεάπολη-Συκιές: Αθλιότητες της «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» ενάντια στη «Λαϊκή Συσπείρωση» και το ΚΚΕ

Για «αντι­κομ­μου­νι­στι­κά παι­χνί­δια» κάνει λόγο σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Νεά­πο­λης-Συκε­ών» κατη­γο­ρώ­ντας την δημο­τι­κή παρά­τα­ξη «Η Πόλη Αλλιώς» (στη­ρι­ζό­με­νη από την…