Περιήγηση: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός έπειτα από εμφάνιση αρκούδας στον Χορτιάτη

Η εμφά­νι­ση αρκού­δας σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή στον Χορ­τιά­τη, προ­κά­λε­σε «συνα­γερ­μό» στις τοπι­κές αρχές. Σε ανα­κοί­νω­σή του, ο Δήμος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη ενημερώνει…

Επικαιρότητα
Πυλαία-Χορτιάτης: Παράσταση διαμαρτυρίας στο δημοτικό συμβούλιο για τη στέγαση του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δήμου Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της Τετάρ­της, εκπρό­σω­ποι των ΕΛΜΕ, που εναντιώνονται…

Κοινωνία
Σύλλογοι Γονέων Πυλαίας-Χορτιάτη: Όχι στην τοποθέτηση καμερών στα σχολεία της περιοχής

Την αντί­θε­σή τής στην πρό­θε­ση της δημο­τι­κής αρχής Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη να εγκα­τα­στή­σει κάμε­ρες στα σχο­λεία εκφρά­ζει με κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Ο Δήμος κάνει έξωση στο παράρτημα Εθνικής Αντίστασης και τον Σύλλογο Γυναικών!

Σε ανα­κοί­νω­ση του το παράρ­τη­μα Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση του…

Κοινωνία
Πυλαία: Δημοτική αρχή και κυβερνήσεις συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τους εκα­το­ντά­δες γονείς από τα σχο­λεία της Πυλαί­ας που πήραν μέρος στις…

Κοινωνία
Πυλαία Θεσσαλονίκης: Δυναμική κινητοποίηση για ασφαλή σχολεία — Αποδοκιμάστηκε η αντιδήμαρχος Παιδείας

Συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο κέντρο της Πυλαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα κάτοι­κοι και γονείς, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το ζήτη­μα της σχολικής…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την κατάρρευση οροφής σε σχολείο: «Αλήθεια, πώς θα αξιολογήσει τώρα αυτό το σχολείο η κυρία Κεραμέως;»

«Το τρα­γι­κό γεγο­νός που συνέ­βη στο 4ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πυλαί­ας, όπου κατέρ­ρευ­σε η στέ­γη σε αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας, δεί­χνει πραγ­μα­τι­κά τη…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη: «Να αποδοθούν άμεσα όλες οι ευθύνες για την πτώση της οροφής στο 4ο Δημοτικό Σχολείο»

«Αυτές είναι οι συνέ­πειες των εργο­λα­βιών και της λει­τουρ­γί­ας του δήμου με βάση την λογι­κή του κόστους οφέ­λους, με βάση…

Κοινωνία
Σαρδελοποίηση μαθητών σε Γυμνάσιο της Πυλαίας: «Σχολείο για 350 παιδιά έχει 550, δεν χωράμε!»

Σε απο­χή από τα μαθή­μα­τά τους προ­χώ­ρη­σαν χθες, Δευ­τέ­ρα 1/10, οι μαθη­τές του 2ου Γυμνα­σί­ου Πυλαί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για…