Περιήγηση: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Ο Δήμος κάνει έξωση στο παράρτημα Εθνικής Αντίστασης και τον Σύλλογο Γυναικών!

Σε ανα­κοί­νω­ση του το παράρ­τη­μα Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση του…

Κοινωνία
Πυλαία: Δημοτική αρχή και κυβερνήσεις συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τους εκα­το­ντά­δες γονείς από τα σχο­λεία της Πυλαί­ας που πήραν μέρος στις…

Κοινωνία
Πυλαία Θεσσαλονίκης: Δυναμική κινητοποίηση για ασφαλή σχολεία — Αποδοκιμάστηκε η αντιδήμαρχος Παιδείας

Συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο κέντρο της Πυλαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα κάτοι­κοι και γονείς, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το ζήτη­μα της σχολικής…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την κατάρρευση οροφής σε σχολείο: «Αλήθεια, πώς θα αξιολογήσει τώρα αυτό το σχολείο η κυρία Κεραμέως;»

«Το τρα­γι­κό γεγο­νός που συνέ­βη στο 4ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πυλαί­ας, όπου κατέρ­ρευ­σε η στέ­γη σε αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας, δεί­χνει πραγ­μα­τι­κά τη…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη: «Να αποδοθούν άμεσα όλες οι ευθύνες για την πτώση της οροφής στο 4ο Δημοτικό Σχολείο»

«Αυτές είναι οι συνέ­πειες των εργο­λα­βιών και της λει­τουρ­γί­ας του δήμου με βάση την λογι­κή του κόστους οφέ­λους, με βάση…

Κοινωνία
Σαρδελοποίηση μαθητών σε Γυμνάσιο της Πυλαίας: «Σχολείο για 350 παιδιά έχει 550, δεν χωράμε!»

Σε απο­χή από τα μαθή­μα­τά τους προ­χώ­ρη­σαν χθες, Δευ­τέ­ρα 1/10, οι μαθη­τές του 2ου Γυμνα­σί­ου Πυλαί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Πυλαίας-Χορτιάτη: Πρόταση μετονομασίας κεντρικού δρόμου σε «Μίκης Θεοδωράκης»

Πρό­τα­ση ώστε να μετο­νο­μα­στεί κεντρι­κός δρό­μος της πόλης σε «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης», κατέ­θε­σε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Πυλαίας -…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Πλημμύρισαν σπίτια από την νεροποντή — Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τα σπί­τια τους να μετα­τρέ­πο­νται σε λίμνες είδαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης κάτοι­κοι στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έπει­τα από δυνα­τή βροχή…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Συνυπεύθυνοι δημοτική αρχή και κυβέρνηση για το κλείσιμο νηπιαγωγείων και την ταλαιπωρία μαθητών-γονιών

Τις τερά­στιες ευθύ­νες Δήμου και της κυβέρ­νη­σης για το κλεί­σι­μο νηπια­γω­γεί­ων στην περιο­χή και την ταλαι­πω­ρία που υφί­στα­νται μαθη­τές και…