Περιήγηση: Δήμος Σταρένιος

Θέατρο
Δήμος Σταρένιος: Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο σαν ηθοποιό αλλά και για τη συμβολή του στην ΕΑΜική Αντίσταση

Δήμος Στα­ρέ­νιος, ένας καλός άνθρω­πος που ερμή­νευε τους κακούς. Καλο­συ­νά­τος, σεμνός, ευγε­νι­κός άνθρω­πος και καλ­λιερ­γη­μέ­νος ηθο­ποιός που ερμή­νευε έξο­χα τους προδότες…