Περιήγηση: Δήμος Χαϊδαρίου

Εκδηλώσεις
Δήμος Χαϊδαρίου: Δωρεάν θερινός κινηματογράφος κάθε Δευτέρα στο Σινέ «Κατερίνα»

Δωρε­άν θερι­νός κινη­μα­το­γρά­φος λει­τουρ­γεί κάθε Δευ­τέ­ρα στο Σινέ «Κατε­ρί­να» από το Δήμο Χαϊ­δα­ρί­ου. Σε μήνυ­μά του ο δήμαρ­χος της πόλης Μιχάλης…

Εκδηλώσεις
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Εικαστική έκθεση χειροτεχνημάτων από τις 14 Δεκέμβρη

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου διορ­γα­νώ­νει εικα­στι­κή έκθε­ση χει­ρο­τε­χνη­μά­των από 14 έως 17 Δεκέμ­βρη 2017 στη Στέ­γη Πολι­τι­σμού, Κολο­κο­τρώ­νη 36 Χαϊ­δά­ρι (πρώ­ην ΝΕΛΕ). Οι ώρες λει­τουρ­γί­ας της…