Περιήγηση: Δήμος Χαϊδαρίου

Εκδηλώσεις
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Εικαστική έκθεση χειροτεχνημάτων από τις 14 Δεκέμβρη

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου διορ­γα­νώ­νει εικα­στι­κή έκθε­ση χει­ρο­τε­χνη­μά­των από 14 έως 17 Δεκέμ­βρη 2017 στη Στέ­γη Πολι­τι­σμού, Κολο­κο­τρώ­νη 36 Χαϊ­δά­ρι (πρώ­ην ΝΕΛΕ). Οι ώρες λει­τουρ­γί­ας της…

Εκδηλώσεις
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου σε συνερ­γα­σία με τη Β’ Ψυχια­τρι­κή Κλι­νι­κή του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και με τη συμ­με­το­χή του Καλ­λι­τε­χνι­κού Πνευ­μα­τι­κού Συλ­λό­γου Αιγά­λεω ΘΕΙΟΙΑΜΑΚ διορ­γα­νώ­νουν ημε­ρί­δα με…

Κοινωνία
Δήμος Χαϊδαρίου: Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής — Συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη του στου πλη­γέ­ντες από την κακο­και­ρία στη Δυτι­κή Αττι­κή εκφρά­ζει ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου καλώ­ντας σε συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώτης…