Περιήγηση: Δίκαιοι των Εθνών

Κοινωνία
Θεατρική παράσταση για την διάσωση της νεαρής Ελληνο-Εβραίας, Ταμάρας Σιμαντώβ κατά την διάρκεια της Κατοχής

Η μνή­μη της ιστο­ρί­ας της διά­σω­σης της νεα­ρής Ελλη­νο-Εβραί­ας, Ταμά­ρας Σιμα­ντώβ από την Ελλη­νο-Βελ­γί­δα, Ματίλ­ντε Βάσεν­χο­βεν κατά τη διάρ­κεια της…

Κοινωνία
Ολοκαυτωμα Εβραίων: Υπόσχεση στη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

27 Ιανουα­ρί­ου 1945: Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τους περί­που 7.500 αιχ­μα­λώ­τους κρα­του­μέ­νους στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς στην Πολω­νία, που…

Ιστορία
«Δίκαιοι των Εθνών»: ο Κ. Αθυρίδης και η σύζυγός του Βασιλική, για τη σωτηρία οικογένειας στην Κατοχή

Οι τύχη των Ελλή­νων Εβραί­ων δε διέ­φε­ρε από αυτών στις άλλες κατε­χό­με­νες χώρες της Ευρώ­πης. Ελά­χι­στοι κατά­φε­ραν να ξεφύ­γουν από τις…