Περιήγηση: Δίκες Νυρεμβέργης

Ιστορία
1/10/1946: Το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης βγάζει τις αποφάσεις του

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η Δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης διε­νερ­γή­θη­κε από Διε­θνές Στρα­τιω­τι­κό Δικα­στή­ριο, που συνε­δρί­α­σε στο δικα­στι­κό μέγα­ρο της Νυρεμ­βέρ­γης. Ξεκί­νη­σε στις…

Ιστορία
Πού πήγαν οι Ναζί μετά…

Η προ­σα­γω­γή των ηγε­τών των Ναζί ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης ήταν αίτη­μα κυριο­λε­κτι­κά ολό­κλη­ρου του μετα­πο­λε­μι­κού κόσμου. Πράγ­μα­τι στη Δίκη της…