Περιήγηση: Δίκη δολοφόνων Ζακ Κωστόπουλου

Κοινωνία
Ελεύθερος μέχρι τη δίκη στο Εφετείο ο καταδικασμένος μεσίτης για το δολοφονικό λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου

Ελεύ­θε­ρος εκτός φυλα­κής θα κυκλο­φο­ρεί του­λά­χι­στον μέχρι τη δίκη στο Εφε­τείο ο Αθα­νά­σιος Χορ­τα­ριάς, κατα­δι­κα­σμέ­νος πρω­τό­δι­κα σε δέκα χρό­νια φυλάκιση…

Επικαιρότητα
Κινητοποίηση για την απαράδεκτη απόφαση της δίκης του Ζακ Κωστόπουλου

Κινη­το­ποί­η­ση Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας, κατα­δι­κά­ζο­ντας την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για τη δολο­φο­νία του Ζακ Κωστόπουλου…

Επικαιρότητα
Δίκη δολοφόνων Ζακ: Δέκα χρόνια σε μεσίτη — κοσμηματοπώλη — Στη φυλακή ο ένας, «κατ’ οίκον» ο άλλος

Σε καθε­στώς κρά­τη­σης τίθε­νται ο κοσμη­μα­το­πώ­λης και ο μεσί­της που κρί­θη­καν ένο­χοι για τον θάνα­το του Ζακ Κωστό­που­λου, καθώς το…

Επικαιρότητα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: Προκλητική η εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή των αστυνομικών στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου

«Η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση του Σ. Μπου­γιού­κου δίκαια προ­κά­λε­σε οργή για το απαλ­λα­κτι­κό της σκέ­λος, που αφο­ρού­σε στη δρά­ση των αστυνομικών…

Επικαιρότητα
Δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλο: Ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων — Έρχεται η ετυμηγορία των δικαστών

Ολο­κλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα, εκτός απρο­ό­πτου, οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων στην δίκη ενώ­πιον του ΜΟΔ για τον απο­τρό­παιο θάνα­το του Ζακ Κωστόπουλου…

Κοινωνία
Δίκη για τη δολοφονία του Ζακ: Την αντίθεσή τους στην εισαγγελική πρόταση εξέφρασαν οι συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής

Συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη για το άγριο λιν­τσά­ρι­σμα του Ζαχα­ρία (Ζακ) Κωστό­που­λου μέχρι θανά­του τον Σεπτέμ­βρη του 2018 μέρα μεσημέρι…