Περιήγηση: Δίκη Φιλιππίδη

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας σεξουαλική βία

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται, πιθα­νό­τα­τα σήμε­ρα, η κατά­θε­ση, ενώ­πιον του ΜΟΔ, της πρώ­της καταγ­γέλ­λου­σας για άγρια σεξουα­λι­κή βία που υπέ­στη από τον ηθοποιό…

Επικαιρότητα
Δίκη Φιλιππίδη: Όχι του δικαστηρίου στο αίτημα αναπαράστασης καταγγελλόμενου βιασμού

Αρνη­τι­κή απά­ντη­ση στο αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης του ηθο­ποιού Πέτρου Φιλιπ­πί­δη για ανα­πα­ρά­στα­ση καταγ­γελ­λό­με­νης πρά­ξης βια­σμού, έδω­σε το Μικτό Ορκω­τό Δικαστήριο.…

Κοινωνία
Δίκη Π. Φιλιππίδη: Αίτημα αναπάραστασης καταγγελλόμενου βιασμού δήλωσε ότι κατέθεσε η υπεράσπιση του ηθοποιού

Αίτη­μα ανα­πα­ρά­στα­σης των πρά­ξε­ων βια­σμού που καταγ­γέλ­λει η πρώ­τη μάρ­τυ­ρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη υπέ­βα­λε στο δικα­στή­ριο, που συνεδριάζει…