Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Ατέχνως
Η Χρυσή Αυγή για τους ψηφοφόρους της: «Να τους χειραγωγούμε — Να μας ψηφίζουν και να τους γαμ.…ε»

Πολ­λα και ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία για τη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής προ­κύ­πτουν από τα ντο­κου­μέ­ντα της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναγνώστηκε το καταστατικό της εγκληματικής οργάνωσης

Ανα­γνώ­στη­κε σήμε­ρα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή το κατα­στα­τι­κό της οργά­νω­σης που κατέ­θε­σε ο δημο­σιο­γρά­φος Δ. Ψαρράς,…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συντριπτικά στοιχεία από το δίσκο της Ουρανίας Μιχαλολιάκου

Συντρι­πτι­κά συνε­χί­ζουν να είναι τα στοι­χεία που ανα­δει­κνύ­ο­νται στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, από την ανά­γνω­ση αυτή…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη Χρυσή Αυγή» και τίποτα δε γίνεται αν δεν το πει ο αρχηγός (ΦΩΤΟ)

Η τυφλή αφο­σί­ω­ση στον αρχη­γό ή αλλιώς η «αρχή του αρχη­γού», θεμε­λια­κό στοι­χείο των εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κών (ναζι­στι­κών) κομ­μά­των, περι­γρά­φε­ται με αποκαλυπτικό…

Ατέχνως
Βίντεο με τον Μιχαλολιάκο να λέει ό,τι ακριβώς και ο Μπαρμπαρούσης στη Βουλή

Αυτά που είπε ο Μπαρ­μπα­ρού­σης στη βου­λή και κατα­χει­ρο­κρο­τή­θη­κε από τα υπό­λοι­πα παρα­βρι­σκό­με­να μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, ήταν…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποκαλυπτικά βίντεο για τη ναζιστική οργάνωση: «Ό,τι κινείται σφάζεται» (ΒΙΝΤΕΟ)

Μετά το απο­κα­λυ­πτι­κό φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από τον σκλη­ρό δίσκο του πυρη­νάρ­χη Νίκαιας Γ. Πατέ­λη στη δίκη, επι­βε­βαιώ­νο­νται και από το…