Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποκαλυπτικές φωτό από τον υπολογιστή του πυρηνάρχη Νίκαιας

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής η παρου­σί­α­ση απο­κα­λυ­πτι­κού φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού από το σκλη­ρό δίσκο του πυρη­νάρ­χη Νίκαιας, Πατέ­λη, όπου…

Κοινωνία
Ν. Μιχαλολιάκος: «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945, οι εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες» (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Συντρι­πτι­κά απο­δει­κτι­κά στοι­χεία για τον εγκλη­μα­τι­κό — ναζι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της Χρυ­σής Αυγής είναι όσα απο­κα­λύ­πτο­νται στη δια­δι­κα­σία των «ανα­γνω­στέ­ων» στη…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής‑Ν. Μιχαλολιάκος: Συμμαχητές χρυσαυγίτες, τσακίστε τους αναρχομπολσεβίκους συμμορίτες…

Συντρι­πτι­κά και τα σημε­ρι­νά στοι­χεία που ανα­δει­κνύ­ο­νται στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή από την ανά­γνω­ση των εγγράφων…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής — Ν. Μιχαλολιάκος: «…ναι ναζιστές είμαστε, προδότες της Ελλάδας δεν είμαστε…»

Συντρι­πτι­κά συνε­χί­ζουν να είναι τα στοι­χεία για τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τη στρα­τιω­τι­κή δομή της, την ιεραρ­χία, το ρόλο του…

Επικαιρότητα
Αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή, ο ευρωβουλευτής Ελευθέριος Συναδινός

Την απο­χώ­ρη­σή του από τη Χρυ­σή Αυγή, ανα­κοί­νω­σε ο ευρω­βου­λευ­τής Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός (αντι­στρά­τη­γος), ο οποί­ος παρα­μέ­νει στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως ανεξάρτητος…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ακόμη μία επιβεβαίωση των στοιχείων από τις συνομιλίες του «σωματοφύλακα» του Μιχαλολιάκου

Συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα, μετά τη δια­κο­πή του Πάσχα, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή η δια­δι­κα­σία της ανά­γνω­σης των…

Κοινωνία
Τρία χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής:  Οργανωμένα εγκλήματα καθοδηγούμενα από τη ναζιστική ιδεολογία της

Τρία χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν από την έναρ­ξη της δίκης της Χρυ­σής Αυγής στην Ελλά­δα, η οποία ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί στις αρχές…