Περιήγηση: Δανάη Καβουρίδη

Ατέχνως
O Banksy ξαναχτυπά

Γρά­φει η Δανάη Καβου­ρί­δη // Ο γνω­στός Βρε­τα­νός καλ­λι­τέ­χνης έργων τέχνης του δρό­μου ξανα­χτυ­πά με ένα και­νούρ­γιο έργο αφιε­ρω­μέ­νο στους…