Περιήγηση: Δανειστές

Πολιτισμός
Υποθηκεύουν ακόμη και τα ιστορικά μνημεία του τόπου — Παραχωρούν στους δανειστές περισσότερα από 10.000 μνημεία

Πάνω από 10 χιλιά­δες μνη­μεία μετα­βι­βά­ζο­νται στο Υπερ­τα­μείο, όπως καταγ­γέλ­λει ο Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων. «Ακό­μη και το ίδιο το Μουσείο…