Περιήγηση: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Επικαιρότητα
Φοιτητικές Εκλογές 2023: Δεν θα περάσει το σχέδιο νοθείας της ΔΑΠ, τώρα είναι η ώρα των φοιτητών!

«Μηχα­νι­σμός νοθεί­ας, εξα­γο­ράς, βίας, απο­κλει­σμού άλλων παρα­τά­ξε­ων, ”μετεγ­γρα­φέ­ντων” και ”κατα­τα­κτή­ριων” επαγ­γελ­μα­τιών φοι­τη­τών. Αυτή είναι η ΔΑΠ-ΝΔΦ», καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με…

Κοινωνία
Πανσπουδαστική ΚΣ»: Όργιο νοθείας στις φοιτητικές εκλογές ετοιμάζει η ΔΑΠ! Δεν θα περάσει!

Το όργιο νοθεί­ας που ετοι­μά­ζει η ΔΑΠ στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές στις 10 Μάη καταγ­γέλ­λουν, παρου­σιά­ζο­ντας συγκε­κρι­μέ­να περι­στα­τι­κά, οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας», τονί­ζο­ντας ότι «δεν…

Επικαιρότητα
Πανσπουδαστική ΚΣ: «Η ΔΑΠ ξεπερνά τον εαυτό της σε αθλιότητα, υπερασπίζεται τη δολοφονική πολιτική που μας έφερε μέχρι εδώ!»

«Μόνο οργή προ­κα­λούν οι κατά­πτυ­στες ανα­κοι­νώ­σεις της ΔΑΠ που απευ­θύ­νε­ται στους φοι­τη­τές και ξεπερ­νώ­ντας τον εαυ­τό της σε αθλιό­τη­τα μας…

Επικαιρότητα
#τεμπη_εγκλημα: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Bloco/Δίκτυο και ΕΑΑΚ «σαμποτάρουν» τις φοιτητικές κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη!

Την κατά­πτυ­στη στά­ση άλλων δυνά­με­ων σε Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της Αττι­κής, την ώρα που συγκλο­νί­ζουν οι εικό­νες χιλιά­δων φοι­τη­τών και μαθητών…

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Τέμπη: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενοχλείται από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, καταγγέλλει… την ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ!

Ποιός έχα­σε τη ντρο­πή για την βρει η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, η περί­φη­μη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ; Η γνω­στή ΔΑΠ των…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καπηλεύεται τις ιδέες και τη δουλειά των φοιτητών!!

Το έργο της Κοι­νό­τη­τας Ανοι­χτού Λογι­σμι­κού του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας (ΠΑΜΑΚ) παρου­σί­α­σε ως δικό της η ΔΑΠ ‑ΝΔΦΚ, προ­κα­λώ­ντας την αγα­νά­κτη­ση φοι­τη­τών του Ιδρύ­μα­τος. Συγκεκριμένα,…