Περιήγηση: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Επικαιρότητα
Άθλια στάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Καταψήφισαν πρόταση φοιτητικών συλλόγων για εθελοντική αιμοδοσία!

Σε καταγ­γε­λία τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ στα Πανε­πι­στή­μια της Αθή­νας σημειώ­νουν: «Λίγη ντρο­πή δε βλά­πτει.. Εν μέσω παν­δη­μί­ας, την…

Ανακοινώσεις
Η ΚΝΕ απαντά στις αθλιότητες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενάντια στις κινητοποιήσεις των φοιτητών

Σε ανα­κοί­νω­σή του με αφορ­μή τις παρεμ­βά­σεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενά­ντια στις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ ανα­φέ­ρει: «Χιλιά­δες φοι­τη­τές εδώ και…