Περιήγηση: ΔΑΠ

Επικαιρότητα
ΟΝΝΕΔ Φλώρινας: Τραμπούκικες και ασφαλίτικες πρακτικές κατά φοιτητών και μελών της ΚΝΕ

Την ΟΝΝΕΔ Φλώ­ρι­νας καταγ­γέλ­λουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Οργα­νώ­σεις Φλώ­ρι­νας της ΚΝΕ για τρα­μπού­κι­κες πρα­κτι­κές εκφο­βι­σμού ενα­ντί­ων μελών της ΚΝΕ…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καπηλεύεται τις ιδέες και τη δουλειά των φοιτητών!!

Το έργο της Κοι­νό­τη­τας Ανοι­χτού Λογι­σμι­κού του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας (ΠΑΜΑΚ) παρου­σί­α­σε ως δικό της η ΔΑΠ ‑ΝΔΦΚ, προ­κα­λώ­ντας την αγα­νά­κτη­ση φοι­τη­τών του Ιδρύ­μα­τος. Συγκεκριμένα,…

Τεκμήρια
Ο δεξιός Π. Κανελλόπουλος απαντά στους Κυρανάκηδες, ΔΑΠίτες και λοιπούς αντιστόρητους αντικομμουνιστές

Στις 26 Ιου­νί­ου 1981, με κυβέρ­νη­ση ΝΔ, συζη­τή­θη­κε Επε­ρώ­τη­ση του ΚΚΕ για την ανα­γνώ­ρι­ση της Εθνι­κής Αντίστασης.Ιδιαίτερη αίσθη­ση στη συζήτηση…

Απόψεις
Ας ρωτήσουν…

Mε αφορ­μή την 23η Αυγού­στου, που γίνε­ται προ­σπά­θεια από την ΕΕ να καθιε­ρω­θεί ως «Ευρω­παϊ­κή μέρα μνή­μης στα θύμα­τα του…