Περιήγηση: Δασοπροστασία

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αντιπυρική περίοδο Η εμπορευματοποίηση της γης και η επιχειρηματική δράση στα δάση είναι το “προσάναμμα” των πυρκαγιών

Η έως τώρα εξέ­λι­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου με τις εκα­το­ντά­δες πυρ­κα­γιές και τις τερά­στιες κατα­στρο­φές στο περι­βάλ­λον, σε καλ­λιέρ­γειες και…

Κοινωνία
Στα αποκαΐδια των αντιλαϊκών επιλογών του αστικού κράτους

Η φτη­νιά­ρι­κη, η ξεφτι­λι­σμέ­νη πια επι­κοι­νω­νια­κή τακτι­κή κατά τη διάρ­κεια των «θεο­μη­νιών» (έτσι απο­κα­λού­νται φαι­νό­με­να, πυρ­κα­γιών, σει­σμών και πλημ­μυ­ρών ‑κατά το…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι αποπομπές και οι παραιτήσεις υπηρεσιακών στελεχών, έχουν ως στόχο να κρύψουν την ευθύνη της κυβέρνησης

«Οι απο­πο­μπές και οι παραι­τή­σεις δια­φό­ρων υπη­ρε­σια­κών στε­λε­χών, έχουν μονα­δι­κό στό­χο να κρύ­ψουν τη βασι­κή και κύρια ευθύ­νη των πολιτικών…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να πάρουν και την υπόθεση της προστασίας των δασών στα χέρια τους

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ειση­γη­τι­κή του ομι­λία στην εκδή­λω­ση της ΚΕ του κόμ­μα­τος στο ξενοδοχείο…

Πολιτική
Στους μαθητές και στα σχολεία ζητά ο Κυρ. Μητσοτάκης να ανατεθεί (υποχρεωτικά) η δασοπροστασία!!!

Ανάρ­τη­ση στο facebook έκα­νε πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας με προ­τά­σεις για τα μέτρα προ­στα­σί­ας των δασών και αντι­με­τώ­πι­σης των πυρκαγιών.…