Περιήγηση: ΔΕΗ ΑΕ

Επικαιρότητα
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ + ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Ψήφισαν από κοινού τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ενέργεια!

Συνέ­νο­χοι στο έγκλη­μα της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, για την οποία «τσα­κώ­νο­νται» ποιος θα την… πρω­το­α­ντι­με­τω­πί­σει Από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ…

Επικαιρότητα
Χιλιάδες διακοπές ρεύματος, εκβιασμοί και ενεργειακή φτώχεια, η άλλη όψη της «απελευθέρωσης»

Ακό­μα βαθύ­τε­ρα βυθί­ζει χρό­νο με το χρό­νο το λαό στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια η πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της Ενέρ­γειας που υλοποιούν…

Επικαιρότητα
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ: Σε «στρατηγικού χαρακτήρα» επενδυτές ο ΔΕΔΔΗΕ

Την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΔΕΔΔΗΕ (Δια­χει­ρι­στής του Ελλη­νι­κού Δικτύ­ου Δια­νο­μής Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας) σε ποσο­στό 49% ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέργειας…

Εκδηλώσεις
ΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ |> Πολιτική συγκέντρωση για τις εξελίξεις στην Ενέργεια

Πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων Ενέρ­γειας της ΤΟ Βιο­μη­χα­νί­ας Αττι­κής του ΚΚΕ με θέμα «Οι διε­θνείς και εγχώ­ριες εξε­λί­ξεις με…

Πολιτική
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τη ΔΕΗ | ΚΚΕ: Προωθείται η στρατηγική του κεφαλαίου με θύματα τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές

Οι ταξι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές δυνά­μεις στο χώρο της Ενέρ­γειας δίνουν αυτό το διά­στη­μα δυνα­μι­κό «παρών», πρω­το­στα­τώ­ντας στην ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και…