Περιήγηση: ΔΕΗ

Κοινωνία
Το μήνα που πάρα πολλά νοικοκυριά θα χρειάζονται το ρεύμα για να ζεσταθούν, θα το πληρώσουν ακριβότερα κατά 30%!!!

Aυξη­μέ­νες κατά περί­που 30% θα είναι οι χρε­ώ­σεις των προ­μη­θευ­τών ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος τον Ιανουά­ριο σε σχέ­ση με τον Δεκέμ­βριο, ως…

Επικαιρότητα
Καθηγητής Γιώργος Μπάλιας: Τα ποτάμια της Ευρώπης, η ξηρασία και το μάθημα ‑που πρέπει να πάρουμε, για τα δικά μας ποτάμια και ιδίως για τον πολύπαθο Αχελώο

Δεί­τε: Στε­ρεύ­ουν τα ποτά­μια της Ευρώ­πης Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μπά­λιας – ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής στο τμή­μα Γεω­γρα­φί­ας του Χαρο­κό­πειου Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών…

Επικαιρότητα
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ + ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Ψήφισαν από κοινού τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ενέργεια!

Συνέ­νο­χοι στο έγκλη­μα της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, για την οποία «τσα­κώ­νο­νται» ποιος θα την… πρω­το­α­ντι­με­τω­πί­σει Από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ…

Επικαιρότητα
Μάνδρα: Κόβουν το ρεύμα σε μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά και νεφροπαθή μάνα!

Τη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια που ζει στις εργα­τι­κές κατοι­κί­ες Μάν­δρας, με δύο ανή­λι­κα παι­διά και νεφρο­πα­θή μάνα, κατά…