Περιήγηση: ΔΕΘ 2018

Απόψεις
Οι…κοινοί στόχοι

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Μιλώ­ντας στην τελε­τή των εγκαι­νί­ων του περι­πτέ­ρου των ΗΠΑ, φετι­νής τιμώ­με­νης χώρας της ΔΕΘ , ο πρω­θυ­πουρ­γός σημείωσε:«Μας…

Επικαιρότητα
Αλ. Τσίπρας: Διαβεβαιώσεων για τήρηση των συμφωνημένων — Με αντισταθμιστικά στο κεφαλαίο ο κατώτατος μισθός

Με σημα­ντι­κές ελα­φρύ­νεις στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους θα συνο­δεύ­ε­ται τυχόν αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, παρα­δέ­χτη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας κατά τη…

Πολιτική
ΔΕΘ 2018 — Αλ. Τσίπρας: Δεσμεύτηκε για τήρηση των συμφωνημένων, υποσχέθηκε κέρδη στο κεφάλαιο και έταξε …όραμα στο λαό

Για την τήρη­ση των συμ­φω­νη­μέ­νων στό­χων δια­βε­βαί­ω­σε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας τους δανει­στές, τους επεν­δυ­τές, τις αγο­ρές και τον ΣΕΒ, με…