Περιήγηση: Δεκέμβρης 1944

Ιστορία
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο Δεκέμβρης του ’44 παρακαταθήκη στους αγώνες του σήμερα για κοινωνική απελευθέρωση

«H ταξι­κή μάχη του ηρω­ι­κού Δεκέμ­βρη του ’44 παρα­κα­τα­θή­κη στους αγώ­νες του σήμε­ρα για κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση» επι­ση­μαί­νει η ΠΕΑΕΑ -…

Ιστορία
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μόττας// Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων.…

Απόψεις
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων. Ολόκληρες…

Εκδηλώσεις
Για τον ηρωικό Δεκέμβρη: Πολιτιστική πρωτοβουλία των Οργανώσεων της ΚΝΕ, στην Πάτρα

Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κό αφιέ­ρω­μα στο Δεκέμ­βρη του ’44 θα παρου­σιά­σουν η θεα­τρι­κή ομά­δα και το συγκρό­τη­μα της Οργά­νω­σης Περιο­χής Δυτι­κής Ελλά­δας της…