Περιήγηση: Δεκαπενταύγουστος

Επικαιρότητα
Δεκαπενταύγουστος: Έκτακτα μέτρα Τροχαίας, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ‑εκτενείς έλεγχοι

Αυξη­μέ­να μέτρα οδι­κής ασφά­λειας και τρο­χο­νο­μι­κής αστυ­νό­μευ­σης, βάσει ειδι­κού σχε­δια­σμού, με έντο­νη αστυ­νο­μι­κή παρου­σία στο οδι­κό δίκτυο, σταθ­μούς λιμά­νια και…

Επικαιρότητα
Παναγία Σουμελά: Λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Την επι­βε­βαί­ω­ση ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η θεία λει­τουρ­γία για την εορ­τή της Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου στην ιστο­ρι­κή Μονή της Παναγίας…