Περιήγηση: Δημήτρης Γληνός

Βιβλίο
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΓΛΗΝΟΥ

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΓΛΗΝΟΥ Εκδό­σεις «Παπα­ζή­ση». Επι­μέ­λεια: Κων­στα­ντί­νος Μαυ­ρέ­ας και Γιώρ­γος Δ. Μπου­μπούς. Κόντρα στη λήθη…

Τεκμήρια
«Η αστική φιλανθρωπία μέθοδος ταπείνωσης και διαφθοράς»: Ένα επίκαιρο Χριστουγεννιάτικο άρθρο του… 1935!

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της εορ­τα­στι­κής περιό­δου για μία ακό­μη χρο­νιά είναι η διορ­γά­νω­ση από σει­ρά «κοι­νω­νι­κούς φορείς»…