Περιήγηση: Δημήτρης Γόντικας

Επικαιρότητα
Εκδήλωση ΚΚΕ στο ΕΜΠ: Εκτιμήσεις και συμπεράσματα από την περίοδο της δικτατορίας VIDEO+ΦΩΤΟ

Σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Πανε­πι­στη­μί­ων — Έρευ­νας Αττι­κής του ΚΚΕ και των Οργα­νώ­σε­ων Σπου­δά­ζου­σας και Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής της ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
Το Πολυτεχνείο άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για το λαό: Ομιλία του Δ. Γόντικα σε εκδήλωση της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, η κεντρι­κή εκδή­λω­ση της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ με θέμα: «Νοέμ­βρης…

Εικαστικές Τέχνες
Το ΚΚΕ προκηρύσσει διαγωνισμό γλυπτών μνημείων για τους ιστορικούς μαρτυρικούς τόπους εξορίας και φυλακών της Μακρονήσου και της Γυάρου

Με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης των 100 χρό­νων ζωής και δρά­σης του ΚΚΕ, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ προ­κη­ρύσ­σει ανοικτό…

Εκδηλώσεις
«Ο Γράμμος τι κι αν έπεσε, εμείς θα νικήσουμε»: Η ομιλία του Δ. Γόντικα στα εγκαίνια του Μνημείου του ΔΣΕ

Με μια μεγά­λη και συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από την ΚΕ του ΚΚΕ το πρωί του Σαβ­βά­του τα εγκαί­νια του Μου­σεί­ου — Μνη­μεί­ου του ΔΣΕ στο χωριό Θεοτόκος,…