Περιήγηση: Δημήτρης Δανίκας

Κινηματογράφος
Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) διέγραψε τον Δημήτρη Δανίκα

Ο γνω­στός κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου Δημή­τρης Δανί­κας διε­γρά­φη από μέλος της Ελλη­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου (ΕΑΚ) έπει­τα από αίτη­ση τεσ­σά­ρων μελών Ακαδημίας,…

Απόψεις
Ο αντικομμουνιστικός οχετός του Δ. Δανίκα ξεχείλισε — Μια οφειλόμενη απάντηση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκρη­κτι­κό το μείγ­μα φανα­τι­κού αντι­κομ­μου­νι­σμού και ημι­μά­θειας, οδη­γεί με μαθη­μα­τι­κό τρό­πο σε παρα­λη­ρή­μα­τα. Όπως αυτό στο οποίο…