Περιήγηση: Δημήτρης Καπονικολός

Πολιτική
Σπάρτη: Αντιδράσεις για τον φιλοχουντικό αντιδήμαρχο — Θα συνεχίσει να τον καλύπτει ο κ. Δούκας;

Μεγά­λες αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει στην τοπι­κή κοι­νω­νία της Σπάρ­της η προ­κλη­τι­κή στά­ση του αντι­δη­μάρ­χου της πόλης Δημή­τριου Καπο­νι­κο­λού, ο οποίος…