Περιήγηση: Δημήτρης Κοιλάκος

Απόψεις
Εμπιστοσύνη στην επιστήμη, αλλά όχι στην αστική πολιτική που την εργαλειοποιεί

Το σλό­γκαν «εμπι­στο­σύ­νη στους ειδι­κούς» — ή, σε παραλ­λα­γή, «εμπι­στο­σύ­νη στους επι­στή­μο­νες» — έχει απο­κτή­σει ιδιαί­τε­ρο επι­κοι­νω­νια­κό, ιδε­ο­λο­γι­κό και πολιτικό…