Περιήγηση: Δημήτρης Λιγνάδης

Επικαιρότητα
Έφεση κατά της απόφασης για τον Δ. Λιγνάδη από την εισαγγελέα Εφετών

Αντι­μέ­τω­πος με το ενδε­χό­με­νο επι­βο­λής μεγα­λύ­τε­ρης ποι­νής στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, είναι πλέ­ον ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, μετά την άσκη­ση έφε­σης από…

Θέατρο
Μαρία Κίτσου: Διάβασε ανακοίνωση-καταπέλτη κατά του Δ. Λιγνάδη στο τέλος της παράστασης (VIDEO)

Το θερ­μό­τα­το χει­ρο­κρό­τη­μα του κοι­νού έλα­βε η ηθο­ποιός Μαρία Κίτσου όταν, στο τέλος της παρά­στα­σης «Ηλέ­κτρα» του Ευρι­πί­δη στην Αλεξανδρούπολη,…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την αποφυλάκιση Λιγνάδη: «Βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα και την βαρύτητα των πράξεων»

«Η από­φα­ση ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής του Δημή­τρη Λιγνά­δη βρί­σκε­ται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με το λαϊ­κό αίσθη­μα, αλλά και με…

Επικαιρότητα
Ποια Δικαιοσύνη; Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους ο Δ. Λιγνάδης

Εκτός φυλα­κής βγαί­νει ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, καθώς το δικα­στή­ριο κατά πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε να δώσει ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στην έφε­ση του κατα­δι­κα­σθέ­ντος σε…

Επικαιρότητα
Δίκη Δημήτρη Λιγνάδη: Σήμερα η απόφαση για τους τρεις βιασμούς ανηλίκων αγοριών

Σήμε­ρα το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει την ετυ­μη­γο­ρία του για την “υπό­θε­ση Λιγνά­δη”, μία ποι­νι­κή δικο­γρα­φία για σεξουαλική…