Περιήγηση: Δημήτρης Μαρωνίτης

Σαν Σήμερα
Δημήτρης Μαρωνίτης, σπουδαίος ακαδημαϊκός δάσκαλος, πιστός στις αξίες και τα ιδανικά του

Γεν­νή­θη­κε το 1929 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σπού­δα­σε στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή της πόλης και σε πανε­πι­στή­μια της Γερ­μα­νί­ας, ενώ αργό­τε­ρα έλα­βε διδακτορικό…