Περιήγηση: Δημήτρης Μπέσσας

Εικαστικές Τέχνες
Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός και εκπαιδευτικός Δημήτρης Μπέσσας

Έφυ­γε από τη ζωή ο εικα­στι­κός και εκπαι­δευ­τι­κός Δημή­τρης Μπέσ­σας, ομό­τι­μος καθη­γη­τής του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης, της Παι­δα­γω­γι­κής Σχολής…