Περιήγηση: Δημήτρης Παλμύρης

Ατέχνως
Μετά τους μετανάστες, οι άνεργοι — Θύματα της εθνικιστικής ακροδεξιάς σε Ιταλία και Αυστρία

Τόσο η ακρο­δε­ξιά Λέγκα της Ιτα­λί­ας όσο και το Κόμ­μα Ελευ­θε­ρί­ας της Αυστρί­ας (FPO) πρω­το­στα­τούν στην αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή γραμ­μή των κυβερ­νή­σε­ων συνα­σπι­σμού στις…