Περιήγηση: Δημήτρης Παντερμαλής

Πολιτισμός
Πέθανε ο καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου της Ακρόπολης

Πέθα­νε ο πρό­ε­δρος του ΔΣ του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης, καθη­γη­τής Δημή­τρης Παντερ­μα­λής, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και του…