Περιήγηση: Δημήτρης Παπαθανασίου

Προτεινόμενο
Έκτη Αυγούστου του 1945…

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Οι ”συμ­μα­χι­κές” ΗΠΑ σε μία πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια επί­δει­ξης ισχύ­ος απέ­να­ντι στο κρά­τος, που κάρ­φω­σε τα λάβαρά…

Προτεινόμενο
9 Mάη 1945 — 9 Μάη 2020.… Τιμή και Δόξα στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να…

Προτεινόμενο
Η Δικτατορία του Προλεταριάτου ως απάντηση στην Αστική Εξουσία

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Η Δικτα­το­ρία του Προ­λε­τα­ριά­του ως απά­ντη­ση στην Αστι­κή Εξου­σία και η …Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, 150 χρό­νια αργό­τε­ρα από τη…

Προτεινόμενο
5–4‑1944 Ενα ακόμη έγγκλημα των ναζί: Η Σφαγή της Κλεισούρας Καστορίας

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Συμπλη­ρώ­νο­νται 76 χρό­νια από τη μαύ­ρη μέρα του Ολο­καυ­τώ­μα­τος της Κλει­σού­ρας, στην Καστο­ριά, από τις Ναζι­στι­κές Δυνά­μεις Κατοχής.…

Στήλη Αναγνωστών
Λίγα λόγια για το ΟΧΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ…

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Η μελέ­τη της Ιστο­ρί­ας, απο­τε­λεί ατο­μι­κή δια­δι­κα­σία.. Προ­σω­πι­κή υπό­θε­ση.. Κανέ­να σχο­λείο, κανέ­νας δάσκα­λος, κανέ­να σχο­λι­κό βιβλίο,…