Περιήγηση: Δημήτρης Ροντήρης

Θέατρο
Δημήτρης Ροντήρης, μορφή του ελληνικού θεάτρου

Ο Δημή­τρης Ροντή­ρης, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες του προ­πο­λε­μι­κού και μετα­πο­λε­μι­κού ελλη­νι­κού θεά­τρου. Είχε μια δια­δρο­μή εξή­ντα χρό­νων στο ελλη­νι­κό θέατρο,…