Περιήγηση: Δημήτρης Ταχματζίδης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης» την Παρασκευή 30/9

Οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα : «ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ…

Βίντεο
Ασφαλιστική»
Featured Video Play Icon
«Άτιμη Ασφαλιστική»

«Άτι­μη Ασφα­λι­στι­κή»: Τώρα και στο δια­δί­κτυο! Mία ται­νία μικρού μήκους παρα­γω­γής του δημο­σιο­γρά­φου-συγ­γρα­φέα Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα και της εφη­με­ρί­δας «Η ΑΛΛΗ…

Κοινωνία
Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία — ΕΔΕ για τον φιλόλογο Δημήτρη Ταχματζίδη που στοχοποίησαν οι ναζί

Επι­βε­βαιώ­θη­κε η πλη­ρο­φο­ρία μας, ότι ο φιλό­λο­γος από το 4ο Λύκειο Βέροιας Δημή­τρης Ταχ­μα­τζί­δης εκλή­θη σε ΕΔΕ. Όπως μάλι­στα χαρακτηριστικά…

Παιδεία
Αληθεύει ότι ο φιλόλογος από το 4ο Λύκειο Βέροιας κλήθηκε σε ΕΔΕ(;!!!)

Οπως πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ο εκπαι­δευ­τι­κός που στο­χο­ποι­ή­θη­κε από τον υπό­δι­κο βου­λευ­τή  της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, Ηλία Πανα­γιώ­τα­ρο ,  αλλά και «δημο­σιο­γρά­φους»…

Παιδεία
Οι φασίστες σπέρνουν το μίσος στα σχολεία και στοχοποιούν καθηγητές — Συνέντευξη (ΒΙΝΤΕΟ)

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα στην Ηπει­ρο και στη Μακε­δο­νία εξε­λίσ­σε­ται μια καθο­δη­γη­μέ­νη από τους φασί­στες της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή να…

Βιβλίο
Στη Βέροια παρουσιάστηκε το βιβλίο «Κώστας Βάρναλης 39+1 Άγνωστα ποιήματα»

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 10 Φεβρουα­ρί­ου η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Κώστας Βάρ­να­λης 39+1 Άγνω­στα ποιήματα»…