Περιήγηση: Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας

Πρόσωπα
ΕΠΟΝίτες ΗΡΩΕΣ (6): Κώστας Αθανασιάδης (Κωστάκης), ο πρώτος ήρωας του Λόχου Νεολαίας Κεντρικής Μακεδονίας ΔΣΕ

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας (ΔΣΕ) είχε στις τάξεις του πολ­λούς νέους σε ηλι­κία μαχη­τές και μαχή­τριες που…