Περιήγηση: Δημοσιογράφοι

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τραγωδία στα Τέμπη: Τα «κοράκια» των τηλεοπτικών δελτίων έπιασαν δουλειά (VIDEO)

Βίντεο του LubenTV με τις προ­σπά­θειες γνω­στών δημο­σιο­γρά­φων των τηλε­ο­πτι­κών δελ­τί­ων να «ξεπλύ­νουν» τις ευθύ­νες κυβέρ­νη­σης-επι­χει­ρη­μα­τιών, να απο­σιω­πή­σουν το έγκλημα…

Διεθνή
Γερμανία: Αποτράπηκε απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον Ρώσων δημοσιογράφων

Στο Βερο­λί­νο απο­τρά­πη­κε από­πει­ρα τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον Ρώσων δημο­σιο­γρά­φων, σύμ­φω­να με τη ρωσι­κή πρε­σβεία στη Γερ­μα­νία. Ανα­κοί­νω­σε ότι οι υπηρεσίες…

Διεθνή
Βραζιλία: 580 φραστικές επιθέσεις του Μπολσονάρου και των γιων του εναντίον μέσων ενημέρωσης το 2020

Ο Βρα­ζι­λιά­νος πρό­ε­δρος Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου και τα μέλη της οικο­γέ­νειάς του, εξα­πέ­λυ­σαν φρα­στι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια στον βρα­ζι­λιά­νι­κο Τύπο 580 φορές…

Επικαιρότητα
Αθλιότητες ανεκδιήγητων εργατοπατέρων: Έξω οι δημοσιογράφοι από το Συνέδριο της ΓΣΕΕ

Απα­γό­ρευ­ση εισό­δου των δημο­σιο­γρά­φων στο συνέ­δριο παρω­δία των εργα­το­πα­τέ­ρων στο Καβού­ρι. Καθό­λου παρά­ξε­νο. Οι βρώ­μι­κες δου­λειές γίνο­νται στο σκο­τά­δι. (Το…