Περιήγηση: Δημοσιογράφοι

Κοινωνία
Λέσβος: Ακροδεξιοί συνεχίζουν τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους

Συνε­χί­ζο­νται αμεί­ω­τες οι επι­θέ­σεις κατά δημο­σιο­γρά­φων παρά τις αντι­δρά­σεις που έχουν προ­κα­λέ­σει ανά­λο­γες επι­θέ­σεις τις προη­γού­με­νες μέρες, πάντα, στη Μυτιλήνη.…